مسیر تهران استانبول با هواپیمایی ماهان

پرواز ماهان تهران استانبول

پیرو پیگیری های صورت گرفته توسط هواپیمایی ماهان در حال حاضر امکان پذیرش مسافر در مسیر تهران به استانبول در روز سه شنبه مورخ 99/7/1 برابر با 22 سپتامبر 2020 میسر شده و شرایط الزامی جهت پذیرش، صرفا همراه داشتن جواب منفی تست کرونا (PCR) از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل می باشد: (حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز)

  • آزمایشگاه ونک (تهران)
  • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران)
  • آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)
  • آزمایشگاه انستیتو پاستور (جهت دیپلمات ها و مامورینن دولتی جمهوری اسلامی ایران)
  • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)
  • آزمایشگاه پزشکی بوعلی (قوم)
  • آزمایشگاه آذر مهر (اصفهان)
  • آزمایشگاه پزشکی نیلو (شیراز)
  • آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان (مشهد)