رنکینگ دانشگاه مدیترانه شرقی

افتخاری دیگر برای دانشگاه مدیترانه شرقی دانشگده بیزنس و اقتصاد دانشگاه مدیترانه شرقی در رنکینگ تایمز رده 201-250 دنیا قرار گرفت.