افتخار دانشگاه مدیترانه شرقی

افتخاری دیگر برای دانشگاه مدیترانه شرقی

دانشگده بیزنس و اقتصاد دانشگاه مدیترانه شرقی در رنکینگ تایمز رده 201-250 دنیا قرار گرفت